Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

Numer alarmowy 994

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Do kiedy dokładnie należy podpisać umowę i co się dzieje w sytuacji, kiedy nowa umowa nie zostanie do tej daty podpisana?

Umowę z PGK należy podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2020 r. Nie zawarcie jej do tej daty powoduje rozpoczęcie okresu bezumownego korzystania z usług przedsiębiorstwa, które może skutkować nawet zaprzestaniem świadczenia dostarczania wody i odbioru ścieków.

Czy może mi ktoś odpowiedzieć o co chodzi. Zawierałem umowę z Wołominem i teraz tak po prostu zostanie rozwiązana? Czy to jest obowiązkowe?

Zawarcie umowy z PGK, jako nowym operatorem, jest niezbędne w celu kontynuacji zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ze względu na to, że 1 kwietnia 2020r. wygasa zezwolenie na prowadzenie tej działalności przez dotychczasowe przedsiębiorstwo tj. PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

Dlaczego burmistrz decyduje od kogo mam kupować wodę? Proszę podać mi podstawę prawną rozwiązania umowy w moim imieniu.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nie jest decyzją burmistrza to kto jest dostawcą usług wod-kan na terenie miasta. Jest to następstwem decyzji Rady Miasta poprzedniej kadencji, która utworzyła miejską spółkę i jej powierzyła realizację tych zadań, mając na względzie wymierne korzyści dla Miasta. Cała zmiana wynika proceduralnie z faktu powołania przez Radę Miejską poprzedniej kadencji spółki komunalnej, która przejęła dotychczasowe zadania przedsiębiorstwa PWiK Sp. z o.o. w Wołominie. Do zadań własnych  gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków (art. 7 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy). Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednocześnie wyjaśniamy, że burmistrz nie rozwiązał umowy w imieniu mieszkańców. Wygasa pozwolenie dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie na prowadzenie działalności w Kobyłce. Natomiast dotychczasowa umowa powinna zostać rozwiązana przez Mieszkańca w drodze porozumienia. W tym celu PWIK przygotuje porozumienia o rozwiązaniu, które klient podpisze je przy zawieraniu umowy w PGK w Kobyłce. Nie jest więc konieczne udawanie się do Wołomina. Wszystkie czynności zostaną załatwione jednorazowo podczas jednej wizyty w PGK w Kobyłce. Rozwiązanie umowy będzie więc możliwe w czasie wizyty związanej z podpisaniem dokumentów, o której mowa w piśmie PGK.

Co my mieszkańcy jako odbiorcy na tym zyskamy?

Zmiana dostawcy wody podyktowana jest przede wszystkim tym, że od 1 kwietnia 2020 r. dotychczasowy dostawca PWiK Sp. z o.o. w Wołominie zaprzestaje świadczenia usług na terenie miasta Kobyłka. Jest to wynikiem zakończenia trwającej umowy dzierżawy sieci i urządzeń wod-kan oraz ustaniem mocy obowiązującej pozwolenia na prowadzenie działalności wod-kan. Obowiązki te przejmuje lokalne przedsiębiorstwo całkowicie zależne od Miasta Kobyłka. Pozwoli to na szybszą i sprawniejsza obsługę mieszkańców, krótszy czas reakcji na awarie oraz troskę o lokalną sieć wod-kan (o tym więcej piszemy w dalszej części informacji). Celem gminnego przedsiębiorstwa będzie zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi mieszkańców a także dążenie do utrzymania taryf na odpowiednim poziomie.

Czy w gorącym okresie podpisywania umów nie można wydłużyć godzin pracy albo przynajmniej przesunąć je tak, żeby kilka tysięcy mieszkańców nie musiało się urlopować? Te kilka godzin w sobotę to o wiele za mało.

Godziny, jakie zostały wskazane w piśmie to są właśnie wydłużone godziny pracy. Będą obowiązywały do końca maja, w początkowym okresie pracy Spółki. Jesteśmy przekonani, że każdy Mieszkaniec znajdzie te paręnaście minut czasu, żeby umowę podpisać. Po to właśnie biuro PGK będzie czynne w poniedziałek aż do 18.00, we wtorki, środy i czwartki do 17 (i od 7.30) oraz w soboty. PGK szacuje, że takie godziny plus sobotnie będą odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Co się konkretnie zmieni? Czy mamy swoje ujęcie wody, czy będziemy brać z Wołomina, a może z Warszawy?

Póki co rzeczywiście musimy korzystać z PWIK Wołomin jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków. Jak wspomina prof. Oskar Czarnik w książce „Kobyłka i okolice (…)” w 1991 roku na ulicy Wygonowej zostały zrobione dwa odwierty wody, co oznaczało, że już wtedy ktoś strategicznie rozumiał rozwój miasta. Odwierty po tych wszystkich latach (prawie 30!) okazały się niedrożne – mamy już wyniki badań. Spółka PGK podjęła działania w celu wykonania nowych odwiertów, przeznaczonych na nowe ujęcia wody. Wydane zostały już niezbędne zezwolenia właściwych organów na prowadzenie prac w tym zakresie. Mamy więc plan docelowy – w ciągu dwóch, trzech lat zamierzamy wybudować nowe ujęcia i stację uzdatniania wody. Jest to szansa dla Kobyłki na usamodzielnienie się i własne ujęcie wody.

A co z przepompownią na Leśnej, czyja będzie, bo się sypie, trzeba będzie wyłożyć grube pieniądze.

Na terenie miasta Kobyłka znajduje się ogromna liczba przepompowni – jest ich aż 60. Dotychczas PWiK Sp. z o.o. w Wołominie realizowała naprawy tylko o wartości do 4 tys. zł. Powyżej tej kwoty za naprawy musiało płacić Miasto. W tej chwili, po tych wszystkich latach cała instalacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie Miasta jest w niezadawalającym stanie. Należy ją niezwłocznie modernizować i wymieniać punkt po punkcie np. skorodowane fragmenty rur, czy pompy. Przy okazji ciekawostka – okazało się, że całe Maciołki są podłączone do wodociągu rurą o średnicy 110mm (11 cm). Podobne wąskie gardło prowadzi do dzielnicy Piotrówek. Stąd biorą się problemy z ciśnieniem wody. Sieć wod-kan nie jest przystowana do dynamicznie rozwijającego się Miasta (w tym liczby mieszkań budowanych przez developerów w ostatnich latach). Musimy szybko nadrabiać te zaszłości i dostosować do obecnych warunków, a zapewnić to może tylko sprawnie działające własne przedsiębiorstwo wod-kan.

Roczny czynsz dzierżawny od PWiK Wołomin za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Kobyłki od 2016 roku wynosił 2 767 500 zł brutto. Te pieniądze powinny być teoretycznie wydawane w poprzednich latach na modernizację. W praktyce były wydatkowane na inne cele – gdyby były inwestowane, nie mielibyśmy teraz sytuacji, o którą Państwo pytacie. Wartość całej infrastruktury w Kobyłce to 134 mln zł brutto. Biorąc pod uwagę wartość amortyzacji, kwota, jaka została ustalona w drodze negocjacji kilka lat temu przez Zarząd Miasta za czynsz dzierżawny była stanowczo za niska

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.  paragraf 6 punkt 1, mówi, iż w zakresie odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Dotyczy to również przepompowni przy ulicy Leśnej.

Czy będzie jakaś gwarancja ciśnienia w umowie?

Zgodnie z Uchwałą nr IX/27/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kobyłka, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić dostawę wody o minimalnym ciśnieniu wynoszącym 0,05 MPa u wylotu na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym. Spółka będzie prowadziła prace, które będą miały doprowadzić do zmodernizowania sieci, również pod kątem podwyższenia ciśnienia wody. To samo zapewnieni znajduje się w ogólnych warunkach umowy.

Po co teraz wodociągi z Wołomina wymieniają liczniki, czy w kwietniu znowu PGK będą wymieniać na „swoje”?

PGK nie będzie wymieniało w kwietniu liczników, okres legalizacji jest na 5 lat. Będzie zachowana ciągłość usług, kolejne odczyty na rzecz nowego przedsiębiorstwa będą dokonywane na podstawie dotychczasowych wodomierzy.

Czy będzie taniej?

Taryfy zostaną prawie takie same, różnice wynoszą kilka groszy. W skali roku oznacza to oszczędność kilkunastu złotych. Jednak cały czas podkreślamy – najważniejsze jest to, że będziemy mieli wreszcie jako Miasto wpływ na dbałość o infrastrukturę. Wymieniliśmy już trzy pompy w przepompowniach – dwie na ul. Przyjacielskiej, jedną na ul. Leśnej, właśnie zamawiamy czwartą pompę. Koszt pompy do dużej przepompowni to ok. 60 tys. zł. Kilka miesięcy temu osoby przyjeżdżające do Kobyłki przestały czuć nieprzyjemny zapach, który wcześniej był „witaczem” w naszym mieście – zmodernizowaliśmy również przepompownię przy ul. Leśnej. Mając spółkę, będziemy mogli zrobić pełen przegląd pomp – mieszkańcy wrzucają do kanalizacji rzeczy, które powinny znaleźć się w śmietniku, a nie w toalecie. W efekcie te odpady wkręcają się w pompy, powodują rozmaite awarie. Spółka będzie miała nad tym całkowitą kontrolę i będzie mogła reagować na bieżąco.

Czy stawki za odprowadzenie ścieków dla osób nie pobierających wody miejskiej są takie same? Obecnie płacę ryczałt, jak to będzie przy nowej umowie?

Przeciętne zużycie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w którym są zawarte tabele, które określają normy zużycia.

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych:

Lp. Wyposażenie mieszkania w instalacje Przeciętne normy zużycia wody
dm3/ mieszkańca x dobę m3/ mieszkańca x miesiąc
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50 -60* 1,5-1,8*
3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*
4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) 80 -100* 2,4-3,0*
5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 140-160* 4,2-5,4*

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Skoro mieszkaniec nie ma założonego licznika zewnętrznego ujęcia wody, to za ścieki będzie płacić wg zużycia wody wynikającego z ryczałtu.

Stawka opłaty za ścieki wyniesie 7,97 zł netto ( 8,60 zł brutto), abonament 5,30 zł netto (5,72 zł brutto).

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania.

Do kiedy dokładnie należy podpisać umowę i co się dzieje w sytuacji, kiedy nowa umowa nie zostanie do tej daty podpisana?

Umowę z PGK należy podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2020 r. Nie zawarcie jej do tej daty powoduje rozpoczęcie okresu bezumownego korzystania z usług przedsiębiorstwa, które może skutkować nawet zaprzestaniem świadczenia dostarczania wody i odbioru ścieków.

Czy może mi ktoś odpowiedzieć o co chodzi. Zawierałem umowę z Wołominem i teraz tak po prostu zostanie rozwiązana? Czy to jest obowiązkowe?

Zawarcie umowy z PGK, jako nowym operatorem, jest niezbędne w celu kontynuacji zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ze względu na to, że 1 kwietnia 2020r. wygasa zezwolenie na prowadzenie tej działalności przez dotychczasowe przedsiębiorstwo tj. PWiK Sp. z o.o. w Wołominie.

Dlaczego burmistrz decyduje od kogo mam kupować wodę? Proszę podać mi podstawę prawną rozwiązania umowy w moim imieniu.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że nie jest decyzją burmistrza to kto jest dostawcą usług wod-kan na terenie miasta. Jest to następstwem decyzji Rady Miasta poprzedniej kadencji, która utworzyła miejską spółkę i jej powierzyła realizację tych zadań, mając na względzie wymierne korzyści dla Miasta. Cała zmiana wynika proceduralnie z faktu powołania przez Radę Miejską poprzedniej kadencji spółki komunalnej, która przejęła dotychczasowe zadania przedsiębiorstwa PWiK Sp. z o.o. w Wołominie. Do zadań własnych  gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków (art. 7 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy). Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednocześnie wyjaśniamy, że burmistrz nie rozwiązał umowy w imieniu mieszkańców. Wygasa pozwolenie dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie na prowadzenie działalności w Kobyłce. Natomiast dotychczasowa umowa powinna zostać rozwiązana przez Mieszkańca w drodze porozumienia. W tym celu PWIK przygotuje porozumienia o rozwiązaniu, które klient podpisze je przy zawieraniu umowy w PGK w Kobyłce. Nie jest więc konieczne udawanie się do Wołomina. Wszystkie czynności zostaną załatwione jednorazowo podczas jednej wizyty w PGK w Kobyłce. Rozwiązanie umowy będzie więc możliwe w czasie wizyty związanej z podpisaniem dokumentów, o której mowa w piśmie PGK.

Co my mieszkańcy jako odbiorcy na tym zyskamy?

Zmiana dostawcy wody podyktowana jest przede wszystkim tym, że od 1 kwietnia 2020 r. dotychczasowy dostawca PWiK Sp. z o.o. w Wołominie zaprzestaje świadczenia usług na terenie miasta Kobyłka. Jest to wynikiem zakończenia trwającej umowy dzierżawy sieci i urządzeń wod-kan oraz ustaniem mocy obowiązującej pozwolenia na prowadzenie działalności wod-kan. Obowiązki te przejmuje lokalne przedsiębiorstwo całkowicie zależne od Miasta Kobyłka. Pozwoli to na szybszą i sprawniejsza obsługę mieszkańców, krótszy czas reakcji na awarie oraz troskę o lokalną sieć wod-kan (o tym więcej piszemy w dalszej części informacji). Celem gminnego przedsiębiorstwa będzie zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi mieszkańców a także dążenie do utrzymania taryf na odpowiednim poziomie.

Czy w gorącym okresie podpisywania umów nie można wydłużyć godzin pracy albo przynajmniej przesunąć je tak, żeby kilka tysięcy mieszkańców nie musiało się urlopować? Te kilka godzin w sobotę to o wiele za mało.

Godziny, jakie zostały wskazane w piśmie to są właśnie wydłużone godziny pracy. Będą obowiązywały do końca maja, w początkowym okresie pracy Spółki. Jesteśmy przekonani, że każdy Mieszkaniec znajdzie te paręnaście minut czasu, żeby umowę podpisać. Po to właśnie biuro PGK będzie czynne w poniedziałek aż do 18.00, we wtorki, środy i czwartki do 17 (i od 7.30) oraz w soboty. PGK szacuje, że takie godziny plus sobotnie będą odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Co się konkretnie zmieni? Czy mamy swoje ujęcie wody, czy będziemy brać z Wołomina, a może z Warszawy?

Póki co rzeczywiście musimy korzystać z PWIK Wołomin jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków. Jak wspomina prof. Oskar Czarnik w książce „Kobyłka i okolice (…)” w 1991 roku na ulicy Wygonowej zostały zrobione dwa odwierty wody, co oznaczało, że już wtedy ktoś strategicznie rozumiał rozwój miasta. Odwierty po tych wszystkich latach (prawie 30!) okazały się niedrożne – mamy już wyniki badań. Spółka PGK podjęła działania w celu wykonania nowych odwiertów, przeznaczonych na nowe ujęcia wody. Wydane zostały już niezbędne zezwolenia właściwych organów na prowadzenie prac w tym zakresie. Mamy więc plan docelowy – w ciągu dwóch, trzech lat zamierzamy wybudować nowe ujęcia i stację uzdatniania wody. Jest to szansa dla Kobyłki na usamodzielnienie się i własne ujęcie wody.

A co z przepompownią na Leśnej, czyja będzie, bo się sypie, trzeba będzie wyłożyć grube pieniądze.

Na terenie miasta Kobyłka znajduje się ogromna liczba przepompowni – jest ich aż 60. Dotychczas PWiK Sp. z o.o. w Wołominie realizowała naprawy tylko o wartości do 4 tys. zł. Powyżej tej kwoty za naprawy musiało płacić Miasto. W tej chwili, po tych wszystkich latach cała instalacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie Miasta jest w niezadawalającym stanie. Należy ją niezwłocznie modernizować i wymieniać punkt po punkcie np. skorodowane fragmenty rur, czy pompy. Przy okazji ciekawostka – okazało się, że całe Maciołki są podłączone do wodociągu rurą o średnicy 110mm (11 cm). Podobne wąskie gardło prowadzi do dzielnicy Piotrówek. Stąd biorą się problemy z ciśnieniem wody. Sieć wod-kan nie jest przystowana do dynamicznie rozwijającego się Miasta (w tym liczby mieszkań budowanych przez developerów w ostatnich latach). Musimy szybko nadrabiać te zaszłości i dostosować do obecnych warunków, a zapewnić to może tylko sprawnie działające własne przedsiębiorstwo wod-kan.

Roczny czynsz dzierżawny od PWiK Wołomin za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Kobyłki od 2016 roku wynosił 2 767 500 zł brutto. Te pieniądze powinny być teoretycznie wydawane w poprzednich latach na modernizację. W praktyce były wydatkowane na inne cele – gdyby były inwestowane, nie mielibyśmy teraz sytuacji, o którą Państwo pytacie. Wartość całej infrastruktury w Kobyłce to 134 mln zł brutto. Biorąc pod uwagę wartość amortyzacji, kwota, jaka została ustalona w drodze negocjacji kilka lat temu przez Zarząd Miasta za czynsz dzierżawny była stanowczo za niska

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.  paragraf 6 punkt 1, mówi, iż w zakresie odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Dotyczy to również przepompowni przy ulicy Leśnej.

Czy będzie jakaś gwarancja ciśnienia w umowie?

Zgodnie z Uchwałą nr IX/27/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kobyłka, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić dostawę wody o minimalnym ciśnieniu wynoszącym 0,05 MPa u wylotu na pierwszym zaworze za wodomierzem głównym. Spółka będzie prowadziła prace, które będą miały doprowadzić do zmodernizowania sieci, również pod kątem podwyższenia ciśnienia wody. To samo zapewnieni znajduje się w ogólnych warunkach umowy.

Po co teraz wodociągi z Wołomina wymieniają liczniki, czy w kwietniu znowu PGK będą wymieniać na „swoje”?

PGK nie będzie wymieniało w kwietniu liczników, okres legalizacji jest na 5 lat. Będzie zachowana ciągłość usług, kolejne odczyty na rzecz nowego przedsiębiorstwa będą dokonywane na podstawie dotychczasowych wodomierzy.

Czy będzie taniej?

Taryfy zostaną prawie takie same, różnice wynoszą kilka groszy. W skali roku oznacza to oszczędność kilkunastu złotych. Jednak cały czas podkreślamy – najważniejsze jest to, że będziemy mieli wreszcie jako Miasto wpływ na dbałość o infrastrukturę. Wymieniliśmy już trzy pompy w przepompowniach – dwie na ul. Przyjacielskiej, jedną na ul. Leśnej, właśnie zamawiamy czwartą pompę. Koszt pompy do dużej przepompowni to ok. 60 tys. zł. Kilka miesięcy temu osoby przyjeżdżające do Kobyłki przestały czuć nieprzyjemny zapach, który wcześniej był „witaczem” w naszym mieście – zmodernizowaliśmy również przepompownię przy ul. Leśnej. Mając spółkę, będziemy mogli zrobić pełen przegląd pomp – mieszkańcy wrzucają do kanalizacji rzeczy, które powinny znaleźć się w śmietniku, a nie w toalecie. W efekcie te odpady wkręcają się w pompy, powodują rozmaite awarie. Spółka będzie miała nad tym całkowitą kontrolę i będzie mogła reagować na bieżąco.

Czy stawki za odprowadzenie ścieków dla osób nie pobierających wody miejskiej są takie same? Obecnie płacę ryczałt, jak to będzie przy nowej umowie?

Przeciętne zużycie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w którym są zawarte tabele, które określają normy zużycia.

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych:

Lp. Wyposażenie mieszkania w instalacje Przeciętne normy zużycia wody
dm3/ mieszkańca x dobę m3/ mieszkańca x miesiąc
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50 -60* 1,5-1,8*
3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*
4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) 80 -100* 2,4-3,0*
5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 140-160* 4,2-5,4*

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Skoro mieszkaniec nie ma założonego licznika zewnętrznego ujęcia wody, to za ścieki będzie płacić wg zużycia wody wynikającego z ryczałtu.

Stawka opłaty za ścieki wyniesie 7,97 zł netto ( 8,60 zł brutto), abonament 5,30 zł netto (5,72 zł brutto).

 

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami