Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Reklamacje mogą być zgłaszane przez klientów wyłącznie w formie pisemnej: list, e-mail.

  1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne oraz wysokości opłat za usługi.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko (nazwę) odbiorcy usług oraz adres nieruchomości, której reklamacja dotyczy oraz podpis odbiorcy usług w przypadku pisemnego zgłoszenia reklamacji.
  3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
  4. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację, proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.
  5. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane do powiadomienia odbiorcy usług o sposobie załatwiania reklamacji bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, chyba że rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, o czym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie informuje składającego reklamację wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  6. W pozostałych sprawach, o ile przepisy nie stanowią inaczej, kontakt z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym możliwy jest w każdej formie dopuszczonej prawem, zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Złóż Reklamację

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami