Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Wykonując uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce i powierzenia jej zadań własnych miasta, w dniu 12 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Kobyłka podpisał akt założycielski

Gmina Kobyłka ma obowiązek zapewnienia realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

Dnia 13.09.2018 r. decyzją Sadu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie ,  XIV Wydział Gospodarczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Spółka z o.o.  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000748240.

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami