Obsługa mieszkańców

ul. Stanisława Moniuszki 2A 05-230 Kobyłka

E-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

Ogłoszenia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44

Informujemy, iż składanie ofert odbywa się za pomocą https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188943

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

 

 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody „Wygonowa” w Kobyłce przy ul. Kordeckiego 44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Odpowiedzi na pytania 5

Odpowiedzi na pytania 6

Odpowiedzi na pytania 7

Odpowiedzi na pytania 8

Odpowiedzi na pytania 9

Odpowiedzi na pytania 10

Odpowiedzi na pytania 11

Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz głównych urządzeń- 28.03.2024 – wersja uaktualniona

Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz głównych urządzeń- AKTUALNY

załączniki do odpowiedzi z dnia 27.03.2024

Informujemy, iż składanie ofert odbywa się za pomocą

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Link do postępowania w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186468

Załączniki:

Warunki przyłączenia PGE nr 23-G3_WP_06318 (205kW)-1

SUW Kobyłka_STWiORB

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – zmiana 1

Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz głównych urządzeń

Załącznik nr 9 do SWZ – wykaz głównych urządzeń

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór wykazu wykonanych robót

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 do SWZ – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Przedmiar

Dokumentacja techniczna

 

Sukcesywna dostawę materiałów na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka – etap I – w ulicach: Wygonowej, Kontuszowej, Kraszewskiej, Turka, Rosłana, Weissa, Powstańców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Sukcesywną dostawę kruszyw na potrzeby zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawę koparko-ładowarki kołowej na podstawie umowy najmu z opcją wykupu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sukcesywną dostawę materiałów na potrzeby budowy sieci oraz przyłączy  kanalizacji sanitarnej w mieście Kobyłka

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania 2

SWZ – załącznik nr1 zmiana 10.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana 2

Załącznik  do SWZ – wersja edytowalna 10.02.2023 – AKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

SWZ

Załącznik  do SWZ – formularz oferty – NIEAKTUALNE

Załącznik  do SWZ – formularz oferty – NIEAKTUALNE

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1

 

Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa  magistrali (sieci) wodociągowej w ul. Wygonowej i ul. Kościelnej w mieście Kobyłka”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr. 5 do zapytania ofertowego

Warunki techniczne nr. 345

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa samochodu ciężarowego z wywrotem

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sukcesywną dostawę wodomierzy i modułów radiowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dostawa koparki obrotowej kołowej na podstawie umowy najmu z opcją wykupu

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór wykazu osób

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór wykazu osób

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Sukcesywną dostawę rur wodociągowych na potrzeby budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wersja edytowalna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przetarg nieograniczony na „Prace eksploatacyjne na obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z  o.o., w tym usuwanie awarii urządzeń elektrycznych zainstalowanych na pompowniach ścieków w mieście Kobyłka”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

SWZ Zmiana

Odpowiedz na pytania

Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz pompowni ścieków

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Dostawa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z usługą jej eksploatacji”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ – Ogólne warunki umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych”

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o przetargu na zadanie:” Dostawa koparko-ładowarki kołowej

Ogłoszenie o zmówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2020

Zapoznaj się z naszymi umowami